Liên hệ

Địa chỉ

03-05 Ngô Quyền, Xã Tam Thanh, Phú Quý, Bình Thuận

Số điện thoại

0832.267.360
0867.078.586